WAAROM HEEFT DIT COLLEGE DE HUURDERS 4 JAAR IN DE STEEK GELATEN?

Uit de nieuwsbrief van de SHGM

De gemeente gaat in het centrum van Geldrop 810 nieuwe woningen bouwen. Daarvoor ontvangen ze 8.5 miljoen euro subsidie van de provincie Brabant, waarbij zij zelf ook 8,5 miljoen moet uitgeven. Dat moet in de komende 10 jaar gestart moet zijn.

Maar voor wie bouwen ze die woningen eigenlijk? Niet voor huurders!
Ongelofelijk is namelijk, dat er slechts 40 sociale huurwoningen zitten tussen die 810 woningen. Onbegrijpelijk ook als je ziet welke grote vraag er is. Voor ons is het daarmee duidelijk, dat dit college van de gemeente Geldrop-Mierlo, dat is samengesteld uit CDA, DGG en DorpsPartijMierlo onvoldoende betrokkenheid heeft bij (sociale) huurders. Wat ze daar ook voor mooie woorden voor gebruiken, de praktijk is duidelijk anders!

Mede omdat er de laatste 4 jaar geen enkele sociale huurwoning is opgeleverd in Geldrop-Mierlo en er in Mierlo zelfs in de laatste 14 jaar geen enkele sociale eengezinswoning meer werd opgeleverd, zijn er wachttijden ontstaan van 9 jaar. Als je de wijk Luchen beschouwt, komt de term discriminatie wel heel erg dichtbij. Huurders moet je er met een loep zoeken en bouwvergunningen voor huurwoningen worden geattaqueerd door meerdere bezwarenprocedures. Geplande projecten zullen met grote vertraging tot uitvoering komen.

Het is dringend noodzakelijk, dat de locaties in de gemeente, die intussen zijn aangewezen voor bouwen, veel sneller worden aangepakt dan tot nu toe het geval was. De gemeente is niet vooruit te branden!

Energie kosten
De energiekosten voor de bestaande sociale huurwoningen zijn in Geldrop onbetaalbaar geworden, omdat met name in Geldrop onvoldoende is geïnvesteerd in energieverbeterings-maatregelen door de corporaties Woonbedrijf en Wooninc. Landelijk is in de SER afgesproken, dat in 2020 het gemiddelde isolatielabel B zou moeten worden gehaald. Compaen voldoet eraan, maar zowel Woonbedrijf als Wooninc voldoen daar bij lange na niet aan! De gemeente heeft daar ook onvoldoende toezicht op gehouden en druk op gezet. Mede daardoor hebben deze twee corporaties zwaar in gebreken gebleven in Geldrop.

Gelukkig heeft Compaen in Mierlo wel geïnvesteerd in isolatie. Compaen wil ook nieuwbouw bouwen in Mierlo, maar we missen nagenoeg alle ondersteuning van de gemeente. Maar dat hebben we al eerder aangegeven.

Grondkosten
De grondkosten om huurwoningen te bouwen zijn in onze gemeente hoger als in Amsterdam. Sommige grote kavels voor een koopwoning in Luchen hebben een lagere m2-prijs als voor het bouwen van een sociale huurwoning. Ongelofelijk maar echt waar. Bouwkosten zijn gestegen; daar is niet zoveel aan te doen. Duidelijk is echter, dat ook de grondprijs een zware wissel trekt op de bouwkosten voor een sociale huurwoning.

Huurders betalen intussen ca 50% van hun inkomen aan huur. De gemeente zou daar wel rekening mee kunnen houden in het algemene beleid. Zodat deze verhoudingen eerlijker worden. Je zou kunnen zeggen: respect voor de mensen die minder te besteden hebben. Zoeken naar draagvlak voor meer solidariteit. Zo bepaalt de gemeenteraad zelf de grondprijzen en de plaatselijke belastingen. Het zou fijn zijn als het gemeentebestuur uit solidariteit hier rekening mee houdt.

Huren-Doorstromen-Middenhuur
Huurders betalen intussen ca 50% van hun inkomen aan huur. De gemeente zou daar wel rekening mee kunnen houden in het algemene beleid. Zodat deze verhoudingen eerlijker worden. Je zou kunnen zeggen: respect voor de mensen die minder te besteden hebben. Zoeken naar draagvlak voor meer solidariteit. Zo bepaalt de gemeenteraad zelf de grondprijzen en de plaatselijke belastingen. Het zou fijn zijn als het gemeentebestuur uit solidariteit hier rekening mee houdt.

De jeugd is een categorie die absoluut buiten de boot valt in de huidige constellatie. Vaak woont onze jeugd anti-kraak in de stad of ze belanden weer terug bij vader en moeder. Samen gaan wonen? Waar dan? Er moet gebouwd worden om onze jeugd ook binnen te houden. Om er ook voor te zorgen dat ons beider dorpen niet vergrijzen.

En senioren kunnen niet doorstromen om plaats te maken voor de jeugd en jonge gezinnen, want er zijn in onze gemeente nagenoeg geen seniorenwoningen. Bovendien heeft iedere senior te maken met een gestaag teruglopend besteedbaar inkomen. Dan moet je wel met een extreem goed verhaal komen om hem/haar naar een duurdere woning te laten verhuizen. Bijvoorbeeld naar een flat van €700 tot € 754 per maand, exclusief servicekosten, zoals die nu worden gebouwd. De wethouder beschouwt zelfs een huur van € 1000 per maand nog als sociaal. In een discussie heb je als huurdersorganisatie dan het gevoel, dat je wel kan ophouden met praten. We hebben eerder al aangegeven, dat veel huurders nu al 50% van hun inkomen besteden aan de huur.

Ook Middenhuurwoningen (met een huur van € 654 tot € 1000) zijn er in onze gemeente nagenoeg niet meer. De meeste particuliere huurwoningen zitten boven die € 1000,- Dat komt door de enorme huurverhogingen van de laatste jaren. Van dit type woningen werden er ook enkele gebouwd op het voormalige Tweka-terrein.

Alles bij elkaar is in de laatste raadsperiode een hopeloze situatie ontstaan. Of er verbetering aanstaande is?
Laten we samen goed nadenken voor we kiezen op 16 maart!!