Watertransitie is dé opgave van De Dommel tot 2050

Nieuwe visie vastgesteld in het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Waterschap De Dommel zet in op een toekomstbestendige waterhuishouding. Zo kan De Dommel een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving. Het bestuur van het waterschap heeft deze ambitie vastgesteld met het zogenaamde Waterbeheerprogramma 2022-2027. 

Watergraaf Erik de Ridder over de ambitie: “In 2050 willen we een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en een watersysteem dat daarbij past. Dat laatste wil zeggen; een waterhuishouding die robuust, flexibel en in balans is met de natuur en de omgeving én zorgt voor een goede waterkwaliteit. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020, én de wateroverlast in 2021 tonen de urgentie aan en laten zien dat we wel fundamenteel moéten veranderen. Wij noemen deze grote veranderopgave de watertransitie.” Het klimaat verandert, daardoor is het watersysteem van Midden-Brabant kwetsbaar geworden. Daarbij speelt mee dat het weer extremer wordt, de vraag naar ruimte toeneemt en er meer (grond)water wordt verbruikt. Bovendien is ons water, ondanks alle inspanningen, nog steeds niet schoon genoeg. Daarnaast zijn er ook andere uitdagingen in de leefomgeving. Denk aan natuurherstel, de energie- en landbouwtransitie en de woningbouwopgave. Het watersysteem speelt een cruciale rol in ál deze uitdagingen.  

Andere aanpak
De komende zes jaar maakt het waterschap het verschil maken door de focus in de aanpak te verleggen. De ambitie en de verandering zijn gericht op:

  • van beekdalgericht naar gebiedsgericht: de aandacht gaat vanaf nu ook naar de flanken, de hoge zandruggen en bebouwd gebied, niet alleen naar het beekdal;
  • van een sectorale aanpak naar een integrale aanpak; samen met overheden en gebiedspartners werken we aan meerdere doelen in het gebied;
  • van ‘water afvoeren’ naar ‘elke druppel telt’; we richten het waterbeheer in op maximaal water vasthouden, we gaan minder grondwater gebruiken en slimmer sturen.  

Samen in het gebied
In het Waterbeheerprogramma schetst het waterschap zijn visie voor de lange termijn. De Dommel wil samen met partners en andere watergebruikers werken aan concrete uitvoeringsplannen, waarin samen gezocht wordt naar nieuwe oplossingen en antwoorden. Het waterschap wil meer water vasthouden in het gebied, dit water benutten voor gebruik in droge periodes én voor de noodzakelijke aanvulling van het grondwater. Ook werkt De Dommel aan een betere waterkwaliteit in ons gebied. Naast de wateropgaven, ziet het waterschap kansen om opgaven in het gebied slim met elkaar te verbinden. 

Online magazine
Waterschap De Dommel heeft een online magazine, waarin staat hoe De Dommel de komende zes jaar gaat werken aan deze watertransitie. In het magazine staat de ambitie, wat nieuw is aan de aanpak en wat de resultaten moeten zijn.