Water vasthouden blijft ook in voorjaar prioriteit

Ook de komende maanden zullen veel stuwen van Waterschap de Dommel hoger staan om het regenwater zo lang mogelijk in de beken en sloten te houden. Door water vast te houden in plaats van af te voeren, wordt de grondwatervoorraad beter aangevuld. Zo’n grotere buffer is nodig voor de drogere voorjaars- en zomermaanden.

Aanpak heeft effect
De grondwaterstanden staan er iets beter voor dan in januari. De aanpak om in de winter hoger dan normaal te stuwen, heeft effect gehad. De regen én de sneeuw die viel, werd beperkt afgevoerd en kon zo in de bodem zakken richting grondwater. Op veel plekken stonden beken en sloten tot de rand vol. Maar met de vroege lentetemperaturen en weinig regen op komst, verwachten we een dalend grondwaterpeil. Het opgestapelde neerslagtekort van de afgelopen droge en warme jaren is nog lang niet ingelopen. Daarom blijft De Dommel inzetten op water vasthouden, rekening houdend met verschillende omstandigheden in het gebied.

Terughoudend bij verzoeken peilverlaging
Het waterschap blijft – ook na 1 maart – zeer terughoudend bij verzoeken om tijdelijke peilverlaging. Agrariërs, telers of andere bedrijven die vanwege werkzaamheden op het land willen, mogen wel rekenen op gebiedsgericht maatwerk en overleg. Een verzoek wordt per situatie en locatie afgewogen, want de grondwatersituatie is niet overal hetzelfde.

Vooral in februari en maart, krijgt het waterschap verzoeken om een stuw tijdelijk open te zetten en zo lokaal het waterpeil te verlagen. Hierdoor zakt daar het grondwaterpeil en kunnen agrariërs en telers eerder op hun laagste, nattere percelen om de grond te bewerken. Ook andere bedrijven vragen vanwege werkzaamheden wel om peilverlaging. De keerzijde van peilverlaging is dat het grondwater minder wordt aangevuld.

Waterschapsbestuurder Martijn Tholen:
Het blijft echt nodig om op onze zandgronden grondwater te bufferen. Zuiniger te zijn op regen, waarbij elke druppel telt. Bij peilverlaging blijft het ‘’Nee – tenzij’’ als uitgangspunt. In de praktijk levert dat soms lastige keuzes op, dat merk ik ook. Daarom ben ik voor gebiedsgericht maatwerk. Samen kijken naar een oplossing.”