Stuwen blijven hoog in winter vanwege laag grondwater

Waterschap De Dommel houdt tot 1 maart 2021 vele stuwen op stand maximaal om regenwater zo lang mogelijk in het gebied te houden. Vollere sloten en beken helpen om het grondwater aan te vullen. En dat blijft nodig, want na drie droge jaren staat de grondwaterstand op veel plaatsen in het Dommelgebied nog steeds in het rood. Met verzoeken om peilverlaging wordt daarom zeer terughoudend omgegaan. Omdat elke druppel telt.

Zuiniger zijn op regen
In de nattere herfst en winter moet meer regenwater dan we gewend waren via de bodem naar het grondwater kunnen zakken. Minder afvoeren richting de Maas, meer vasthouden in het gebied: dat is de koers voor de komende jaren. De grondwatervoorraad moet weer in balans komen. Als daarbovenop iedereen jaarrond minder grondwater verbruikt dan we aanvullen, groeit de hoeveelheid grondwater. Zo is er ook in een droog voorjaar en zomer meer water beschikbaar. 

Kritisch op verzoeken om peilverlaging
In de winter, vooral in februari en maart, krijgt het waterschap verzoeken om een stuw tijdelijk open te zetten en zo lokaal het waterpeil te verlagen. Hierdoor zakt daar het grondwaterpeil en kunnen agrariërs en telers eerder op hun laagste, nattere percelen om de grond te bewerken. Ook andere bedrijven vragen vanwege werkzaamheden wel om peilverlaging. De keerzijde van peilverlaging is dat het grondwater minder wordt aangevuld.

Waterschapsbestuurder Martijn Tholen: “Eenmaal afgevoerd sloot- en beekwater komt niet meer terug! Daarom is in elk geval tot 1 maart bij ons het uitgangspunt een “Nee, tenzij” op deze verzoeken om peilverlaging. We realiseren ons dat het dilemma’s oplevert. Maar het is nodig.”