Gemeente stelt afwegingskader vast voor zonneparken en windmolens

Informatie van de gemeente Geldrop-Mierlo

Om klimaatverandering tegen te gaan, wekken we steeds meer energie duurzaam op. De opgave voor opwekking van duurzame energie is groot. In Geldrop-Mierlo kunnen we niet energieneutraal worden met alleen zonnepanelen op daken. Daarom heeft de gemeente een afwegingskader gemaakt om initiatieven voor zonneparken en windmolens te toetsen. Met dit kader kunnen we zorgvuldig afwegen of een initiatief wel of niet kan in de gemeente.

Kaart met gebieden
We hebben een kaart gemaakt waarop staat aangegeven waar zonneparken mogelijk zijn en waar niet. Binnen de zoekgebieden hebben we een categorisering aangebracht van ‘voorkeur 1, 2 en 3’ van waar we zonneparken het beste vinden passen gezien vanuit landschappelijk oogpunt en ruimtelijke ordening. Voorlopig kunnen alleen in zoekgebieden 1 en 2 initiatieven worden ingediend. Een maand lang kunnen initiatiefnemers voorstellen indienen. De gemeente beoordeelt deze en alleen de beste initiatieven kunnen hun plan verder uitwerken en een vergunning aanvragen. Voor windmolens zijn de mogelijkheden in de gemeente zeer beperkt. Op korte termijn worden voor windmolens dan ook geen initiatieven verwacht.

Strenge voorwaarden
Het is niet de bedoeling dat er zomaar overal zonneparken komen. Daarom hebben we strenge voorwaarden gesteld. Zo moet een initiatief altijd een maatschappelijke meerwaarde opleveren voor (een deel van) de inwoners van Geldrop-Mierlo. Een zonnepark moet altijd landschappelijk worden ingepast. Er moet dubbel ruimtegebruik zijn, zoals recreatie, waterberging of telen van groenten onder de panelen. De biodiversiteit moet worden verbeterd. De gemeente toetst of het initiatief voldoet aan deze en andere voorwaarden. Daarnaast beoordeelt de gemeente in hoeverre het initiatief daar bovenop een  meerwaarde biedt.

Openstelling ronde voor initiatieven
Vanaf 13 november tot en met 13 december kunnen initiatieven worden ingediend. In de eerste ronde zal de gemeente maximaal 30 hectare zonnevelden laten ontwikkelen. Na sluiting van deze eerste ronde bepalen we welke initiatieven aan de voorwaarden voldoen. Vervolgens beoordelen we elke van deze initiatieven tot een oppervlakte van 30 hectare de meeste meerwaarde hebben. Deze initiatieven kunnen verder ontwikkeld worden.

Participatie
De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden van mogelijke initiatieven al tijdens het maken van de plannen worden betrokken. Daarom is een belangrijke randvoorwaarde dat er participatie is en de initiatiefnemer moet contact opnemen met omwonenden, zodat ze kunnen meedenken over het ontwerp en de inpassing. Ook krijgen ze de kans om financieel mee te doen. We streven ernaar dat een zonnepark voor 50% in lokaal eigendom is, zodat de omgeving zeggenschap heeft over het park en ook kan meeprofiteren van opbrengsten. Dit kan ook doordat het initiatief een deel van de winst in een omgevings- of duurzaamheidsfonds stort. Het fonds wordt ingezet voor verduurzaming van de gemeente.

Meer informatie
Wilt u zien welke gebieden worden opengesteld voor zonneparken en wat de voorwaarden zijn, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl/beleidsvisie-zonneparken-en-windmolens. Hier vindt u meer informatie over wat u zelf kunt doen om te verduurzamen, zoals energie besparen. Ook staat hier meer informatie over de subsidie voor energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren. Want, wat we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken. Daarnaast kunt u zelf zonnepanelen op uw dak leggen. U kunt bijvoorbeeld meedoen met de Groene Zone of zelf een leverancier van zonnepanelen selecteren en een Stimuleringslening Duurzaamheid bij de gemeente aanvragen. Kunt u niet op uw eigen dak zonnepanelen leggen, dan kunt u meedoen met een gemeenschappelijke zonne-installatie op een groter dak (postcoderoosproject).