Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai rijksweg A67 te Geldrop

Lange tijd stond er een meetstation bij de Bosrand om het geluidsnivo van de A67 te meten. Onlangs is het eindrapport gepubliceerd. Wij hebben dit rapport van de website van de belangenvereniging Coevering 50, waarvoor onze hartelijke dank.

Lees het gehele rapport

Samenvatting
Op verzoek van de gemeente Geldrop – Mierlo is een akoestisch onderzoek verricht met betrekking tot de rijksweg A67 te Geldrop. Aanleiding hiertoe vormen klachten met betrekking tot geluidhinder van omwonenden ten noorden van de A67 en een door de raad van de gemeente Geldrop – Mierlo aangenomen amendement (nummer MBP 2018-2021) waarin het college wordt opgedragen o.a. de geluidproductie en -belasting gedurende een periode van 1 jaar te monitoren. Doel van de metingen is het gedurende 1 jaar permanent meten en beoordelen van (1) de geluidproductie vanwege de rijksweg A67 op twee referentiepunten ter plaatse waarvan een geluidproductieplafond (GPP) is vastgesteld en (2) de geluidbelasting ter plaatse van de eerstelijnsbebouwing behorende tot de woonwijken Genoenhuis en Coevering.

Op basis van onderhavig onderzoek kan met betrekking tot de actuele akoestische situatie in de omgeving van de rijksweg A67 te Geldrop het volgende geconcludeerd worden. Ter plaatse van de referentiepunten 8859 / 8860 en 26788 / 26789 is de gemeten de geluidproductie respectievelijk ca. 66 dB en ca. 64 dB. Hiermee wordt het geluidproductieplafond (GPP) met 2 à 3 dB overschreden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in het kader van de steekproefsgewijze controlemetingen op naleving van de GPP’s door het RIVM (geluidmonitor) een gemiddeld verschil van 2 dB wordt gevonden (gemeten waarde hoger dan de berekende waarde). Dit verschil komt goed overeen met het in onderhavige situatie gevonden verschil. De wegbeheerder Rijkswaterstaat, berekent elk jaar hoeveel geluid het verkeer op de weg maakt. Het RIVM toetst elk jaar met metingen de resultaten van de berekeningen. Zowel deze validatie als de berekeningen zijn een verplichting vanwege de Wet milieubeheer.

Geluidsgevoelige objecten zijn van belang bij de vaststelling of wijziging van een geluidproductieplafond. Bij deze situaties gelden oorkeurswaarden en maximale waarden voor de geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten, artikel 11.2 van de Wet milieubeheer. Ter plaatse van de woonwijken Genoenhuis en Coevering bedraagt de geluidbelasting respectievelijk 59 à 60 dB en ca. 56 dB. Deze waarden zijn hoger dan de voorkeurswaarde (50 dB) doch lager dan de maximum toegestane waarde (65 dB) op grond van de Wet milieubeheer. De GES-scores (GGD-systematiek) van 4 tot 5 leiden tot de conclusie dat sprake is van een (zeer) matige milieugezondheidkwaliteit.

De hierboven gepresenteerde geluidbelastingen en – productie geven, qua normering, in eerste aanleg geen aanleiding tot maatregelen (vanuit juridisch oogpunt). Het voldoen aan wettelijke normen sluit echter hinder en/of gezondheidsrisico’s niet uit. Een doeltreffende maatregel om de geluidemissie en –immissie terug te dringen is het vervangen van de huidige wegverharding (bestaande uit enkellaags ZOAB+) door dubbellaags ZOAB. Een dergelijke maatregel leidt tot een geluidreductie van 2 tot 3 dB. Het terugbrengen van de maximum toegestane rijsnelheid van 120 km/uur naar 100 km/uur resulteert in een reductie van minder dan 1 dB. Extra schermen of een verhoging van bestaande schermen is (vooralsnog) niet doelmatig en is daarom niet verder onderzocht. Wellicht dat (extra) maatregelen mogelijk zijn in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (MIRT) welke ten aanzien van de A67 ter hoogte van Geldrop toeziet op een gedeeltelijke verbreding van 2 naar 3 rijstroken.