Nieuw bestuursprogramma, beëdiging watergraaf en benoeming dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft vanmiddag het bestuursprogramma ‘Bruggen bouwen met water voor nu en later’ vastgesteld. De commissaris van de Koning van Brabant Wim van de Donk beëdigde Erik de Ridder als nieuwe watergraaf en het algemeen bestuur benoemde de nieuwe dagelijks bestuursleden.

Nieuw dagelijks bestuur Waterschap de Dommel.

Nieuw dagelijks bestuur
Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat, naast watergraaf Erik de Ridder, uit Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Martijn Tholen (Ongebouwd), Vincent Lokin (Natuurterreinen) en Jan Verhoeven (VVD).
Alle dagelijks bestuursleden maakten de afgelopen vier jaar deel uit van het algemeen bestuur. Jan Verhoeven was ook lid van het dagelijks bestuur in de vorige bestuursperiode. De portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur is te lezen op www.dommel.nl.

Nieuwe watergraaf
Erik de Ridder is benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel bij Koninklijk Besluit. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar, waarna de watergraaf herbenoemd kan worden. Het algemeen bestuur ziet in Erik de Ridder een verbinder die samen met partners de grote wateropgaves wil oppakken. De inhoud van het nieuwe bestuursprogramma vraagt hier ook nadrukkelijk om.

Bestuursprogramma 2019-2023
De rode draad in het bestuursprogramma ‘Bruggen bouwen met water voor nu en later’ is de integrale aanpak die noodzakelijk is in het mozaïeklandschap van Midden-Brabant. De ingezette koers uit het Waterbeheerplan en het Actieplan Leven-de-Dommel wordt versterkt: samen met inwoners, bedrijven, boeren en natuurbeheerders werkt het waterschap aan een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in stad, dorp en buitengebied.

De vijf thema’s van het bestuursprogramma
1. Met en voor het gebied: Het versterken van de relatie met het gebied in de landelijke en bebouwde omgeving om samen verder te komen.

2. Omgaan met klimaatverandering: Uitvoering van het Actieplan Leven-de-Dommel is cruciaal waarbij het waterschap zichtbaar en samen met het gebied streeft naar een robuust, veerkrachtig en slim stuurbaar watersysteem.

3. Toekomstbestendige gebruik en beheer van het (grond)watersysteem: Vasthouden-voeden-vertragen-afvoeren is ons motto. Samen met de provincie en met alle watergebruikers in ons gebied werken we actief aan een toekomstbestendige grondwatervoorraad.

4. Het watersysteem verbindt landbouw, natuur en bebouwd gebied: Inwoners, bedrijven, boeren en natuurbeheerders maken samen gericht ruimte voor het vasthouden van water voor droge perioden en bergen van water bij wateroverlast. Zij staan niet tegenover elkaar maar helpen elkaar om water vast te houden en zo goed mogelijk te benutten voor alle functies.

5. Schoon water voor iedereen: Onze ambitie is zoveel mogelijk maatregelen voor 2027 te realiseren om de KRW-ambities te behalen en ervoor te zorgen dat de afvalwaterketen geen knelpunt vormt voor het bereiken van de ecologische doelstellingen.

Totstandkoming bestuursprogramma
Informateur Marieke Moorman heeft de besprekingen geleid die geresulteerd hebben in een nieuw bestuursprogramma. Het proces startte met een gezamenlijke gespreksronde met de tien fracties van het nieuwe algemeen bestuur. Alle partijen gaven daarbij hun belangrijke punten voor opname in het bestuursprogramma aan. Daarna vond een verkenning met alle partijen plaats naar wat partijen bindt. Het conceptbestuursprogramma is besproken tijdens een vergadering van het algemeen bestuur.