Beste huurders van Geldrop-Mierlo,

Het laatste kwartaal van dit jaar was erg heftig. In die periode vinden namelijk de belangrijke besprekingen met de gemeente en de 3 corporaties plaats. Vanaf 2015 nemen wij als huurdersorganisatie deel aan de zogenaamde Prestatieafspraken. Die nemen veel tijd en veel energie in beslag. Vaak is het heel erg spannend hoe het afloopt en lopen de discussies hoog op.

Bij de besprekingen handelt het deze keer over de volgende onderwerpen:

 • Het aantal huurders dat in financiële problemen zit of dreigt te komen, is nog steeds hoog; de huren moeten daarom gematigd blijven; hoge huurverhogingen op de inflatiecorrectie zijn daarom niet verantwoord. Er zijn veel huurders die maandelijks weinig of niets overhouden.

  En toch zullen de corporaties de hoge kosten moeten kunnen betalen om de woningen beter te kunnen isoleren en om nieuwbouw te bouwen. Dat is een duivels dilemma, ook voor de huurdersorganisaties. Bovendien worden steeds hogere belastingen door de Rijksoverheid aan de corporaties opgelegd. Gemiddeld is dat € 800 per woning; je leest het goed; te gek voor woorden toch? Ook die kosten moeten worden doorberekend aan de huurders, want corporaties hebben maar één inkomstenbron en dat is de huur.

 • De wachttijden voor mensen die een huurwoning willen, is veel te hoog. In veel gevallen loopt die op tot 6 jaar en meer. Voor iedere vrijkomende woning staan 300 tot 600 potentiële huurders in de rij. Voor 10 woningen in het centrum van Mierlo waren er 1500 gegadigden. Ongelofelijk maar waar. Met alle mogelijkheden die er voorhanden zijn, zal de wachttijd bekort moeten worden. Sinds de recessie merken we heel sterk, dat de woningvoorraad is achtergebleven. Let wel: Wonen is een recht in ons land en wel voor iedereen; hoe dik of dun de portemonnee ook is. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om de huidige wachttijden aanmerkelijk te kunnen bekorten. Er zijn een paar oplossingen gevonden, maar die vergen nog wat extra tijd of ze krijgen veel tegenstand. Ook daarover blijven we in gesprek.
 • Toewijzing aan eigen inwoners: SHGM vindt het niet eerlijk dat slechts 3,5 (35%) van de 10 vrijkomende woningen in de gemeente gaat naar een eigen inwoner. 2,5 woning (25%) van de 10 wordt toegewezen aan een urgente situatie en 4 (40%) van de bewoners van de toegewezen woningen komen er van buiten onze gemeente. Er komt op deze manier te veel druk staan op het huisvesten van de eigen inwoners. SHGM heeft daarom bij het gemeentebestuur gepleit voor een tijdelijke toewijzing van 50% naar de eigen inwoners, tot de wachttijden sterk verkort zijn.
 • ’n Huis kopen: Dat zou een alternatief kunnen zijn, maar dat is lang niet voor iedereen weggelegd, ook al zou dat een optie zijn. Koophuizen worden alsmaar duurder, afgelopen jaar allen al ca 15%. Jonge starters kunnen niet voldoende hypotheek krijgen omdat het salaris en het eigen geld niet reikt. En het alternatief is er ook niet: een particuliere huurwoning is hartstikke duur en is er waarschijnlijk niet. En een sociale huurwoning hangt af van het salaris en vereist een erg lange wachttijd. Daarom gaan jongeren na hun studie maar weer bij hun ouders inwonen. U gelooft het niet? Toch gebeurt dat heel vaak, heden ten dage. Kortom: Het wordt dringend tijd om nieuwe huurwoningen te gaan bouwen, wat dit ook mag gaan kosten, want ook de jeugd heeft recht om te wonen! Het kan niet anders.
 • Het beschikbare aantal middeldure huurwoningen blijft ver achter bij de vraag. In Geldrop-Mierlo zijn er veel verkocht. In de Alexanderstraat en Christinastraat (VB&T) in Mierlo zijn er van de 32 woningen nog 3 over; op het Herdersveld (Vesteda) zijn er van de 96 nog 47 over. Er zijn afgelopen jaren heel veel particuliere huurwoningen verkocht. De huren van particuliere verhuurders blijven jaarlijks zo hard stijgen, dat oudere huurders met een klein pensioen wel moeten gaan verhuizen om nog iets van hun salaris over te kunnen houden; de meeste woonblokken zijn in enkele jaren helemaal gewijzigd van bewoners. Ook dat is een zorgelijke ontwikkeling.
 • Het energiegebruik van de bestaande huurwoningen moet sterk verminderd worden. De gemiddelde energiekosten van een gezin bedraagt ca 20% van de huurkosten. Dat is gemiddeld € 1500 per jaar. Daar komt in 2019 € 300 bij vanwege de door het Rijk opgelegde energiebelasting. Energie besparen vraagt om grote investeringen in de komende 10 jaar. Compaen en Wooninc hebben intussen grote investeringen gedaan en liggen goed op schema om in 2023 gemiddeld een B te scoren voor het energielabel. Woonbedrijf loopt echter ver achter met het isoleren en de duurzaamheid van de woningen. Je kunt het dan wel als een goedkope woning bestempelen, maar dat is uiterlijke schijn. Voor de bewoners is het van essentieel belang om de energiekosten te kunnen blijven betalen, dat eist een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij Woonbedrijf; Compaen en Wooninc lopen wat dat betreft ver voor de Woonbedrijf-troepen uit.
 • Het aantal huisuitzettingen zou verminderd moeten worden. Iedere huisuitzetting veroorzaakt een ramp voor het desbetreffende gezin. Kinderen worden onbedoeld uit hun omgeving en vriendjes weggerukt en zijn jaren de kluts kwijt. SHGM vond en vindt, dat corporaties en de gemeente eerder in gesprek moeten met huurders die in de problemen dreigen te komen. Daar is een gezamenlijke aanpak en beleidsplan voor gemaakt, wat afgelopen zomer in werking is getreden. Nu de praktijk nog.
 • De duurzaamheidsoperatie komt steeds dichterbij. Het Klimaatakkoord is afgelopen maand nog gedetailleerder benoemd. Laten we helder zijn: Het is ons aller verantwoordelijkheid, dat de wereld leefbaar blijft in de toekomst. Niet voor ons zelf, maar voor de toekomst van de mensen en dieren die na ons komen. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Daarom moeten straks wellicht alle huurwoningen van het gas af. We weten het allemaal nog niet gedetailleerd, maar er komen dure en ingewikkelde technieken aan te pas, om de uitstoot te verminderen en het toch allemaal betaalbaar in te passen. Een en ander kan niet ten koste gaan van de financiële situatie van de huurders. Dat voelt voor ons aan als lopen op mogelijk breekbaar ijs. De huurdersorganisatie is er zich ook van bewust, dat bijvoorbeeld naast het gebruik van ledverlichting ook gedragsaanpassingen tot grote effecten kunnen leiden. De huurdersorganisatie ziet het als haar taak om alle betrokkenen bewust te maken van de noodzaak van een duurzame maatschappij.
 • De leefbaarheid in de wijken staat erg onder druk door de verplichting van het Rijk om te moeten toewijzen op inkomen van de huurders. Huurders met een wat te hoog inkomen hebben geen recht meer om in hun eigen woning te wonen en worden min of meer gedwongen om te gaan verhuizen. Nieuwe huurders hebben slechts het recht om te wonen in een huurwoning, die past bij haar/ zijn salaris. Dat is geen vrije keuze meer. Ca 10% van de huurders in onze gemeente woont scheef, zoals dat wordt genoemd. SHGM vindt dat het risico’s oplevert voor de leefbaarheid en de saamhorigheid in alle wijken. Meer van hetzelfde is namelijk in onze ogen niet goed. Daardoor wordt de samenhang in een wijk minder. Het is belangrijk dat mensen in een wijk leren om samen te leven.

Ook hebben we inmiddels indringende gesprekken gevoerd met een aantal politieke fracties, om hen te wijzen op snelheid in de besluitvorming; er is geen tijd meer om te treuzelen. Tenslotte moeten ook zij weten, welke belangen er voor u de komende periode op het spel staan. De recessie is voorbij, er moet dringend gehandeld worden.

Aangezien we het met name niet eens zijn met:

 • het trage tempo, waarin alles verloopt,
 • renovaties die te traag worden voorbereid,
 • verbeteringen in het energiegebruik, die maar niet op gang worden gebracht, met name door corporatie Woonbedrijf.

Heeft SHGM besloten om de Prestatieafspraken op dit moment niet te ondertekenen. Eerst zal er concreet zicht moeten zijn op het nakomen van de gemaakte afspraken. Het jaar loopt weer op zijn eind, maar er is altijd genoeg te doen. Toch ligt een aantal dagen alles stil. Onze handen jeuken om in het nieuwe jaar oplossingen voor u dichterbij te brengen.

Wij wensen u allen een goed uiteinde en een gelukkig nieuw jaar 2019 toe.

Actualiteiten betreffende huren kunt u nalezen op onze website: http://www.shgm.nl

Zou u ook bestuurslid van SHGM willen worden? We horen graag van u! Twijfelt u? Neem dan toch maar even contact op.

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo