Beste huurders van Geldrop-Mierlo

Wij enquêteerden in februari alle politieke partijen op het onderwerp sociale volkshuisvesting. WAAROM? Omdat Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo (SHGM) van mening is, dat het niet goed gaat met de (sociale) volkshuisvesting in Geldrop-Mierlo.

  1. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen: in de laatste 9 jaar (de recessie-periode) werden slecht 10 sociale huurwoningen in Geldrop-Mierlo opgeleverd. Het laatste college is daar onvoldoende actief in geweest. Per jaar worden gemiddeld ca 50 woningen per jaar toegewezen aan statushouders, vergunninghouders. Iedereen zal begrijpen dat dit niet goed kan aflopen als er gelijktijdig geen woningen worden bijgebouwd. Intussen zijn de wachttijden al aanzienlijk opgelopen en is de sociale en morele druk op sociale woningen aanmerkelijk toegenomen. Met name over dat laatste aspect maken we ons ernstige zorgen (zie ook ons jaarverslag 2017 op de website).
  2. De sociale huurwoningen moeten een hogere energiewaardewaarde krijgen. De energie-kosten behoren namelijk ook bij de woonlasten. In principe is er een afspraak binnen de SER gemaakt, dat in 2020 alle sociale huurwoningen energielabel B zouden bezitten. De praktijk is, dat een van de corporaties (de grootste) daar nog een straatlengte vanaf zit; de andere corporaties moeten ook nog flinke stappen maken, maar zitten er veel dichter bij.
  3. Ondanks de haperende matrix met daarin de gerealiseerde prestatieafspraken, zien we dat de politieke partijen daar tot nu toe weinig mee hebben gedaan. Ze kunnen zo een direct inzicht krijgen in ontwikkelingen. Enkelen veronderstellen kennelijk dat ze zich daar niet mee kunnen bemoeien. Wij vinden dat een verkeerde gedachtegang!
  4. Alle gemeenten zijn er door de commissie, met als voorzitter Rob van Gijzel, op geattendeerd dat er meer huurwoningen voor de middeninkomens moeten worden gebouwd. Ook daarin zit er in onze gemeente geen beweging. Er komen er alleen maar minder, omdat er ieder jaar met bosjes (onder andere door Vesteda en Achmea) verkocht worden. De huren gaan met gemiddeld 4-5 procent per jaar omhoog. Onze indruk is, dat men probeert om de bewoners er maar zo snel mogelijk uit te jagen. Deze woningen krijgt men dan vrij om ze te verkopen. Geen enkele maatschappelijke bijdrage wordt door deze verhuurders geleverd aan de cohesie in de wijk.

De VVD heeft , ondanks diverse herinneringen, geweigerd om onze enquête over de sociale volkshuisvesting in te vullen. Niets nieuws onder de zon overigens. We hebben eerder al enkele slechte ondervindingen met deze partij bij behandelingen van onderwerpen over de sociale volkshuisvesting in de gemeenteraad gehad. Veel verwachtten we er al niet van…

Thema: Het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen:
Er zijn in totaal 6000 huurwoningen, waarvan 4500 sociale huurwoningen van de corporaties. Dit aantal van 6000 is 39% van het gehele woningbezit. Dit is minder als het gemiddelde van Nederland. SHGM: Alleen de PVDA zegt dat ze daarom ook meer sociale huurwoningen wil laten bouwen.

Wij ervaren, dat de meeste partijen genegen zijn om nog wat sociale huurwoningen te bouwen. PVDA, Groen Links en SAMEN durven wel een aantal te noemen, namelijk van 100-200 sociale huurwoningen in de komende 4 jaar. (komende regeerperiode). De rest houdt zich nadrukkelijk op de vlakte om diverse redenen. DPM is daar het duidelijkst over en zegt zich te willen houden aan de verdeelsleutel, zoals die in het gewest wordt vastgesteld. SHGM: Toch raar: een plaatselijke partij die zich niet durft uit te spreken over een lokaal belang! Dat zou je juist van hun niet verwachten.

DGG vindt dat er voor alle groepen gebouwd moet gaan worden en dat er meer balans nodig is.

D66 wil inzetten op doorstroming vanuit de huurwoningen en meer woningen voor de middeninkomens. Zij zeggen dat er eerst ook een behoeftepeiling moet komen, voor een verdeling kan worden vastgesteld.

CDA wil wel meer bouwen, maar dan specifiek voor bejaarden en jongeren. SHGM: Ze spreekt zich niet specifiek uit over de sociale woningbouw. Een gemiste kans, vinden we.

Thema: De veel te dure grondkosten voor de sociale woningbouw:
DGG, Groen Links, PVDA, DPM en SAMEN willen onvoorwaardelijk instemmen met de compensatie van de grondkosten voor sociale woningbouw (grondkosten, die hier veel hoger zijn als de rest van het land; ongelofelijk maar waar). Die compensatie wil men met name inzetten door extra isolerende voorzieningen in sociale huurwoningen te subsidiëren.

D66 wil daaraan wel meedoen, maar onder strengere voorwaarden, zodat het geld niet aan de strijkstok van de corporaties blijft hangen.

DPM wil wel meedoen onder de voorwaarde dat daarmee extra duurzame woningen worden verwezenlijkt.

Thema morele druk geven op de particuliere verhuurders:
Alle partijen geven aan, dat ze wettelijk geen bevoegdheden hebben om particuliere huurders achter de broek te zitten. SHGM: Er bestaat echter een Overlegwet, die duidelijk aangeeft dat gemeenten meer inspraak moeten eisen en nemen. De commissie Rob van Gijzel deed onlangs dezelfde aanbeveling naar de minister in zijn eindverslag.

DGG, D66, GroenLinks, DPM, PVDA willen, als dat gevraagd wordt, wel meewerken aan het geven van extra morele druk bij de particuliere verhuurders. SAMEN wil eigenlijk particuliere verhuurders eigenlijk geen kans meer geven om te bouwen, omdat ze er tot nu toe een potje van maakten..

Het CDA heeft geen antwoord gegeven op dit thema. SHGM: Een gemiste kans vinden we.

PVDA wil ruimte maken om 100 particuliere woningen te laten bouwen in 4 jaar; de anderen geven aan geen partijstandpunt te hebben.
Thema energielabels/ energiegebruik van de huurwoningen:

DGG vindt dat de corporaties hun prestaties op het vlak van energievermindering van de woningen moeten verbeteren.

CDA zegt nauw te willen samenwerken met de corporaties om tot verbetering te komen.

D66 vindt dat het niet bij afspraken moet blijven maar dat moet worden doorgepakt op energiegebied.

Groen Links vindt dat de invloed op de corporaties flink moet worden opgevoerd. SHGM: Hoe dat dit wordt vorm gegeven, is niet aangegeven.

DPM ziet geen mogelijkheden om de corporaties achter de broek te zitten, omdat het Rijk de afspraken maakt met hen. SHGM: Dit is een grote misvatting, er zijn wettelijke minimale duurzaamheidseisen maar de prestatieafspraken, die veel verder kunnen gaan, worden puur op gemeentelijk niveau gemaakt!

PVDA vindt dat er moet worden doorgepakt; niet alleen beter isoleren, maar integraal de ook de energieprestaties verbeteren.

SAMEN vindt dat energieverbetering gezamenlijk met de corporaties moet worden opgepakt.

Thema: Volle inzet op duurzaamheid:
DGG vindt dat het gewenste bouwtempo soms wringt met de wens om duurzamer te willen bouwen. DGG wil het bouwtempo in de verwezenlijking van koopwoningen in Luchen niet aanpassen om secuurder te kunnen inzetten op duurzaamheid.

Dorpspartij Mierlo: wil pas in fase 3 van Luchen beginnen met gasloos bouwen. DPM wil het tempo op Luchen niet verminderen voor meer kwaliteit, omdat men vindt dat eerst een inhaalslag moet worden gemaakt.

SHGM: Het lijken economische korte termijnkeuzes van de partijen DGG en DPM (snelle grondopbrengst), want koopwoningen zijn er genoeg in de aanbieding, in alle geuren en kleuren in de regio.

CDA wil sneller naar energie neutrale woningen toe. CDA vindt dat de markt teveel gevolgd wordt. Het CDA is bereid om het tempo in Luchen te verminderen om energie technisch en kwalitatief betere woningen te kunnen realiseren.

D66: Wil het tempo in het bouwen van energie neutrale woningen. Ook bij de bestaande woningvoorraad moet dit gaan lopen. D66 wil echter het tempo in Luchen niet verminderen omdat men vindt, dat de markt overspannen is. SHGM: Zij laten zich op dit punt dus leiden door de nukken van de markt en kiezen niet voor een eigen strategie.

GroenlInks wil zo vlug mogelijk beginnen met gasloos bouwen; vindt dat het 5 over 12 is op het gebied van duurzaamheid. De vraag over temporisering op Luchen is niet beantwoord. SHGM: een gemiste kans.

PVDA: vindt dat de gemeente een voortrekkersrol moet gaan vervullen en veel actiever moet opereren. Ze willen ook graag minder tempo in Luchen om meer kwaliteit en meer duurzaamheid te kunnen halen.

SAMEN: is ervoor om vol in te zetten op duurzaamheid. SAMEN is ook bereid om het tempo in Luchen te verminderen, ten faveure van de duurzaamheid.

Mogelijkheid voor de partijen om aanvullingen te doen op de enquête:
DGG zegt het eens te zijn met de stellingen van SHGM

D66 is het eens met SHGM dat er een tekort is in het aanbod. D66 heeft ruim gebruik gemaakt om aanvullingen te leveren. Ze willen onder andere meer innovatieve ontwikkelingen inzetten.

Dorpspartij Mierlo: Er is meer balans nodig in de wijken. Betere samenwerking met de corporaties is nodig.

PVDA: De gemeente moet zich actiever opstellen. Beter afspraken over het verduurzamen van de woningen. Verbouwen van kantoren en andere gebouwen die alsmaar leeg blijven staan.

SHGM: De andere partijen hebben geen gebruik gemaakt om aanvullingen te doen op de enquête.

————————————————————————————————————————
Actualiteiten betreffende huren kunt u nalezen op onze website: www.shgm.nl
Zou u ook bestuurslid van SHGM willen worden? We horen graag van u! Twijfelt u? Neem dan toch maar even contact op..

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo
e-mail: shg-m@hotmail.com
www.shgm.nl
Tel secretaris Frans van Grunsven 0492 662300