Inloopbijeenkomst Rielloop Heeze 3 oktober 2017

Dinsdag 3 oktober organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over de inrichting van de Rielloop in Heeze. De Rielloop stroomt van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel.

De ontwikkelingen bij de Rielloop sluiten dan ook aan op het project Kleine Dommel dat nu in uitvoering is. Het beekdal van de Rielloop is verdroogd en te voedselrijk voor de natuurwaarden die daar nagestreefd worden. Waterschap De Dommel gaat maatregelen nemen om de kwetsbare natuur te herstellen.

Belangstellenden zijn welkom om tussen 18.30 en 20.30 uur binnen te lopen bij de Hooizolder, Kapelstraat 9 in Heeze. Het projectteam is aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Tegengaan van verdroging Rielloop
De Rielloop is een waterloop met nagenoeg geen stroming. Het gebied eromheen is verdroogd. De maatregelen bij de Rielloop richten zich op de ontwikkeling van de natuurwaarden in het water en op de graslanden aan de westzijde van het beekje. Voor de ontwikkeling van zeldzame natuur wordt de voedselrijke toplaag van deze graslanden afgegraven. In de Rielloop worden op enkele plaatsen boomstronken en takken in het water geplaatst. Zo ontstaat er meer stroomsnelheid en variatie. Daarnaast zorgt het hout voor schuilplaatsen voor vissen en andere waterdieren.

Waterberging en beekdalontwikkeling Kleine Dommel

Sinds mei werkt Waterschap De Dommel aan waterberging en natuurontwikkeling in het beekdal van de Kleine Dommel in Heeze. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Zo zorgt het waterschap ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Tegelijkertijd wordt in het beekdal natuur ontwikkeld. Dit gebeurt onder andere door de beek te versmallen en natuurlijk te laten meanderen. Hierdoor gaat het water sneller stromen en krijgen bijzondere planten en vissen de kans zich hier te ontwikkelen.

Ter inzage
Het projectplan natuurontwikkeling Rielloop is op dinsdag 5 september 2017 door het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in ontwerp vastgesteld. Het besluit ligt vanaf 12 september jongstleden gedurende 6 weken ter inzage voor inspraak. De plannen zijn in te zien op www.dommel.nl/bekendmakingen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2019.

Financiering
De realisatie van de project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.