Uit de oude doos

Bij het uitzoeken van een tweetal dozen archiefmateriaal die we van Frans van der Meer mochten ontvangen liepen we tegen een plan voor het centrum van de Coevering uit 1975 aan.
Kaart centrum Coevering uit 1975

In dit plan is ook te zien dat men andere ideeën met de Adelaartlaan had. Gelukkig is de woonflat van 6 en 9 woonlagen er nooit gekomen. Wel leuk om te zien welke ideeën men in 1975 had met onze wijk. Klik op het kaartje voor een vergroting.

Aan bewoners van de Coevering

Datum: 27-2-1975

In april 1969 kwamen in Coevering de eerste huizen voor bewoning gereed. Intussen is het grootste dee1 van het plan Coevering met enkele wijzigingen van het oorspronkelijke plan van 1965 gerealiseerd. Deze wijzigingen kwamen vooral tot stand onder invloed van andere opvattingen over woonvormen. Het westelijke deel van Coevering is hiervan het duidelijkste voorbeeld.

Na de realisering van de sporthal in november 1974, is nu de tijd gekomen om de afronding van het centrum van de wijk ter hand te nemen.

Hiertoe is een bouwplan ontwikkeld, waarin verschillende woon-vormen voorkomen; zowel eengezins- als meergezinswoningen. De gedachten gaan ook uit naar de totstandkoming van een sociaal-medisch wijkcentrum. Dit heeft wel geleid tot een gedeeltelijke wijziging van het oorspronkelijke plan, waarin op deze plaats winkel- en bedrijfsruimten voorzien waren. Zie ook de tekening, waarop e.e.a. schetsmatig is aangegeven.

Alvorens dit bouwplan verder te ontwikkelen, willen wij u over dit bouwplan informeren. Hiertoe organiseren wij op donderdag 13 maart a.s. om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum het “Hart van de Coevering” een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van de gemeente Geldrop en de woningbouwvereniging Beter Wonen onder voorzitterschap van de burgemeester het bouwplan toelichten. Hierna zal gelegenheid bestaan tot het stellen van vragen.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Geldrop,

de secretaris,              de burgemeester,

W.A.J. Verhagen.      Van Erp.

In het ED van 1975 stond te lezen:

Centrumplan afronding Coevering

(van een onzer verslaggevers) GELDROP — Een middelhoge flat, 64 eengezinswoningen, een sociaal-medisch centrum en een gemeenschapscentrum: dat zijn de voornaamste bestanddelen van het gisteren bekendgemaakte Centrumplan Coevering Geldrop. De Wijk Coevering met zijn tienduizend inwoners zal hiermee als alles meezit over twee jaar zijn afronding voltooid zien.
Maquette Coevering Centrum
De woningbouw wordt gerealiseerd in opdracht van de woning-bouwvereniging Beter Wonen en de plannen zijn op papier al rond. De andere projecten moet de gemeente voor haar rekening nemen en deze hebben nog geen vaste vorm.

Het woningbestand zal varieren van een wooneenheid in de flat van Fl. 140 per maand tot een eengezinswoning van Fl.400 per maand. De huren zijn gebaseerd op het huidige prijspeil en exclusief stook- en servicekosten.

„Beter Wonen” wil met het flat-gebouw beantwoorden aan de vraag naar woonruimte voor kleine (onvolledige) gezinnen. Het gebouw telt zes en negen lagen waarin verschillende type woninkjes. Zoals de heer A. Rook, directeur van de vereniging, vertelde, bestaat de grootste vraag momenteel naar ruimte voor dit soort gezinnen. Daarbij wordt ook gedacht aan gehandicapten.

Gevarieerd
Door zoveel mogelijk verschillende woonvormen toe te passen moet het Centrumplan een gevarieerde bevolking kunnen krijgen. De ruime en open situering der woningen zal een maximum aan privacy mogelijk maken. Aan een goede bereikbaarheid van het winkelcentrum, waaraan de nieuwe bebouwing grenst, wordt geen belemmering opgelegd. Het parkeren zal zoveel mogelijk aan de buitenranden geschieden (in totaal 186 parkeerplaatsen).

Van de woningen zijn er veertien van het semi-patio type. Deze komen aan de J. Davisstraat. Aan de Columbusstraat verrijzen vijftig zogenaamde tuinkamerwoningen. De flat waarop de benaming „Beschermde woonomgeving” van toepassing is, heeft op de bovenste verdieping een service-afdeling. Voor de bejaarden, die er volgens de ontwerpers zeker zullen gaan wonen, komt er een voorziening in de vorm van een oproep- en alarminstallatie. Het uitgangspunt is wel zelfstandige bewoning. Een aantal huurkamers voor eventuele logees completeert de woonvoorzieningen. Woningen en flat zijn een ontwerp van Bollen Coumans Schuit B.V. te Tilburg.

Geluisterd
Zoals wethouder Beijnsberger gisteren bij de presentatie zei, wil Geldrop met dit bouwplan bewijzen dat het goed heeft geluisterd naar de felle kritiek die geuit wordt op de vele hoogbouw in de gemeente. De middelhoge flat betekent echter geen compromis tussen hoog- en laagbouw omdat de flat zo’n totaal eigen karakter heeft, aldus de wethouder. Voor de bewuste 2,5 ha. grond waren al jaren lang plannen in de richting van winkels met wooneenheden. De vrees voor concurrentie voor het bestaande winkelapparaat heeft aan deze ge-dachten een eind gemaakt. De verandering houdt evenwel in dat er een wijzing van het bestemmingsplan moet komen. De wethouder zei dat dit zal gebeuren door middel van het aanvragen van een vergunning artikel 19, wat het vooruitlopen op de wijziging inhoudt. Hij zei te hopen dat het bouwplan dan binnen twee jaar verwezenlijkt zal worden.