Samen Werkt

Samen Werkt bijeenkomst in Wijkcentrum De DreefOp maandagavond 24 oktober waren 40 man in De Dreef bij elkaar gekomen om over de gebiedsanalyse van de Coevering te praten. Deze gebiedsanalyse is de eerste stap in het gebiedsgericht werken van Samen Werkt. Door deze gebiedsanalyse kan nu een 4-jarenplan met de wijk worden opgesteld. De wijk kan nu samen met de gemeente gaan werken aan het uitvoeren van de opgestelde plannen. Het gaat hierbij niet om een eindig project, maar om een continue proces van veranderingen die niet door de gemeente eenzijdig worden opgelegd maar vooral vanuit de burgers worden getrokken.

Samen Werkt speelt al vanaf begin 2011. Vanuit het Wijkoverleg Coevering 2000 is direct ingehaakt op deze nieuwe manier van werken. Wethouder Steenbakkers en de twee gebiedsregisseurs Adrie Matheussen en Karen Denton werden uitgenodigd om Samen Werkt toe te lichten.

In september 2011 volgde een tweede vergadering waarin de gebiedsanalyse van de Coevering werd besproken en verder uitgebreid. Eind oktober werden alle wijkbewoners uitgenodigd om kennis te nemen van Samen Werkt en de gebiedsanalyse verder in te vullen. Ook werd er tijdens deze avond bekeken welke wijkbewoners actief willen gaan deelnemen in Samen Werkt.

Een 35-tal bewoners waren aanwezig op deze avond waar Wethouder Steenbakker nog eens de achtergrond van Samen Werkt uitlegde. Het gaat over een cultuuromslag op het gemeentehuis waarbij de ambtenaren meer moeten gaan samenwerken met de burgers. Elkaars expertise delen, in samenspraak maar niet vrijblijvend, het initiatief ligt bij de burger waarbij de gemeente ondersteund. Contacten binnen de wijk worden zo verbeterd.

Kritische geluiden
Vanuit de zaal kwamen natuurlijk kritische geluiden op deze introductie. Veel mensen hebben al een lange ervaring met de gemeente die niet altijd positief is. Er werd gerefereerd aan de moeite die de wijkverenigingen en het wijkoverleg soms moeten doen om de gemeente te corrigeren op verkeerde besluiten. Wethouder Steenbakkers gaf aan dat hij deze ervaringen ook onderkent. Veelal was er sprake van verzuiling binnen het gemeentehuis. De ene ambtenaar was niet op de hoogte wat de andere ambtenaar had afgesproken. Er is daarom een cultuuromslag nodig, Samen Werkt gaat die stimuleren. Er gaat in de toekomst een betere afstemming met de wijk plaatsvinden, meer samengewerkt, beter overlegd. Eerst zien en dan geloven was de houding vanuit te zaal. Ook vroeg men hoe de gemeente Samen Werkt dacht te gaan financieren nu er overal bezuinigd moet worden.

Daarna was het de beurt aan Corrie Karel van het Wijkoverleg om een introductie van Samen Werkt te geven. Corrie gaf aan dat ze elk moment gebeld kon worden vanwege de geboorte van een kleinkind. En dat duurde inderdaad geen 10 seconden. Na een kleine onderbreking bleek dat ze oma was geworden van een kleinzoon. Gefeliciteerd.

Gebiedsanalyse
Na alle introducties werd de zaal in groepen onderverdeeld om verder te praten over de gebiedsanalyse. Na de pauze werden alle opgeschreven analyses besproken. Het bleek al snel dat het Wijkoverleg een goede eerste poging had gedaan in september. Veel van de punten die toen opgeschreven waren kwamen nu ook weer langs.

Het meest genoemd werd de gladheid rond en in het winkelcentrum in de wintermaanden, de hoge snelheden van verkeer binnen de 30-kilometer zone’s, het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen rondom de Waleweinlaan, de verlichting van sommige openbare ruimtes, de vele hindernissen die gehandicapte mensen ondervinden op straat, het ontbreken van goede fietspaden richting Strabrechtse heide. En zo kwamen er nog veel punten langs.

Ook werden er een aantal kansen genoemd. Bv een regenboogfestival in de Coevering, de jeugd meer betrekken, meer levensloopbestendige woningen, betere speeltuinen voor de jeugd. Ook hier veel kleine punten die mogelijk eenvoudig kunnen worden aangepakt.

De toekomst
Nu de gebiedsanalyse klaar is kan gewerkt gaan worden aan een 4-jarenplan. Dit plan is belangrijk omdat het de bewoners laat zien dat er niet alleen gepraat wordt, maar ook uitgevoerd. De eerste successen zijn belangrijk omdat veel bewoners sceptisch zijn en een wat afwachtende houding hebben. De gemeente is nog nooit zo nadrukkelijk naar de burger gekomen om samen te werken. Hieruit blijkt ook de cultuuromvorming vanuit het gemeentehuis. Deze kans moeten we met z’n allen grijpen.

Van deze avond zijn een aantal foto’s gemaakt. U kunt ze hier bekijken.