Weg met de wateroverlast in Skandia en Coevering

Derde thema werk avond van de DGG een succes

Weg met de wateroverlast in Skandia en Coevering

25 september jl. was de 3e thema werkavond van de DGG van dit jaar. Frans Stravers (fractievoorzitter DGG) opent de avond en heet de belangstellenden welkom en legt uit wat de bedoeling van deze avond is. Het doel van deze avonden is niet om het standpunt van de DGG uit te leggen, maar om het standpunt van de DGG te bepalen, mede aan de hand van wat de deelnemers aan deze thema werkavonden inbrengen. Op deze wijze kunnen de inwoners rechtstreeks invloed uitoefenen op de gemeentepolitiek in Geldrop-Mierlo.

De aanwezigen worden verdeeld in 4 werkgroepen om na te denken over wat de oplossing zou kunnen zijn betreffende de wateroverlast. Raadsleden en fractieassistenten van de DGG hebben ook hun inbreng.

Wanneer er weer plenair vergaderd wordt, worden een aantal oplossingen aangedragen en besproken. Het is een opsomming van mogelijkheden, waaruit gekozen zou kunnen worden. De oplossingen gingen over zaken als drainage om hele blok in een gesloten systeem, het open houden en verdiepen van sloten en duikers in en rond de Coevering. Maar ook werd aangedragen dat het overleg tussen de gemeente en de bewoners beter kan. Daarnaast werden zaken aangekaart die te maken hebben met het feit dat de gemeente steeds meer riolen aanlegt waarbij alleen het afvalwater wordt afgevoerd en het regenwater de grond infiltreert. Dit kan nadelig zijn voor de grondwaterstand. Met name de bewoners uit de Skandia pleiten daarom voor het aanbrengen van pompen in het riool om het grondwater laag te houden.

De wateroverlast in Coevering en Skandia is niet nieuw en enkele bewoners van deze wijken zijn er lang actief mee bezig. Daarom is men goed geïnformeerd en zijn er veel ideeën over de oplossing. Uiteindelijk komt er als conclusie naar voren dat het probleem alleen opgelost kan worden als de bewoners en de gemeente samenwerken en goed naar elkaar luisteren. De gemeente zou bij de aanleg van de riolering rekening moeten houden met de hoge grondwaterstand. Dat wil zeggen dat zij moet bezien waar extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de aanleg van bijvoorbeeld een infiltratieriool leidt tot meer overlast.

Het gezamenlijk aanleggen van drainage, waarbij de bewoners op hun eigen terrein drainage buizen aanleggenen de gemeente er voor zorgt dat deze buizen aangesloten kunnen worden op de riolering, is de beste oplossing. Daarnaast kan de gemeente dan zorgen voor drainage in het openbare gebied. De DGG zal dit meenemen in haar beleid en standpunten. Op 20 oktober is het probleem van het grondwater aan de orde in de gemeenteraad.