Herstel van heideterreinen

Herstel van heideterreinen

In het natuurgebied ten oosten van de Coevering vinden maatregelen plaats om de heideterreinen te herstellen. De open plekken met heidevegetatie (dopen struikheide) raken namelijk steeds verder vergrast en begroeid met bomen. Met het verdwijnen van de heide gaan ook de bijbehorende bijzondere diersoorten verloren, zoals de levendbarende hagedis, heikikker en diverse vlinders. Een ander aspect is dat hierdoor de landschappelijke waarde van het natuurterrein verandert.

De oorzaken van deze achteruitgang zijn:
• Vermesting van de bovengrond door invloeden van landbouw en industrie
• Verzuring door atmosferische depositie
• Het wegvallen van het oorspronkelijke gebruik van het terrein als weidegronden voor schapen
• Natuurlijke ontwikkeling. Stuifzand en heide horen tot de zogenaamde pioniervegetaties en raken onder de in Nederland voorkomende omstandigheden geleidelijk begroeid met bos.

Aangezien de planten- en diersoorten die horen bij heidevegetatie bedreigd worden, is besloten om de oorspronkelijke situatie te herstellen. De volgende maatregelen worden hierbij uitgevoerd:
• Plaatselijk verwijderen van bosopslag. Markante bomen blijven staan.
• Selectief afplaggen van de vergraste en verrijkte bovenlaag. De bovenste centimeters humus worden met een graafmachine verwijderd, zodat een kiembed voor heideplanten ontstaat.

Door deze maatregelen zal de oorspronkelijke rijkdom van het heidegebied terugkeren.

Bekijk de foto’s die we hebben genomen van dit nieuw ingericht gebied.