Buurtcontract kan getekend worden

Buurtcontract kan getekend worden

Volop complimenten voor wethouder Maasakkers en Janine Mans van de afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. Tijdens het raadsplein van 10 september werd door mevrouw Mans een presentatie gegeven over de stand van zaken van het project Woon- en leefomgeving. Tevens werd het buurtcontract voor de wijk Coevering West ter inzage gegeven. In het contract staan 14 punten waarop de wijk, gemeente, politie, BWI en Woonbedrijf actie gaan ondernemen. Voor een aantal punten was nog geen financiële dekking gevonden. Maar de ontbrekende 32.000 euro werd zonder veel problemen door de raadsleden toegekend.

Geen taaie discussie, vele pittige vragen of scherpe opmerkingen deze keer. Nee, alleen lovende woorden over het project woon- en leefomgeving en een paar aanvullende vragen. Het proef project in de Coevering en Mierlo begint vorm te krijgen. In Mierlo is het project nog in een vroeger stadium dan in de Coevering. Daar kan binnenkort het buurtcontract getekend. Wat is er allemaal aan vooraf gegaan.

klik op de onderstaande link om verder te lezen

Wat ging eraan vooraf
In februari 2007 is in Coevering West gestart met een pilot van het project Woon- en Leefomgeving. Daarbij is een beschrijving van de buurt gemaakt evenals een buurtscan. Op 23 april j.l. is een buurtbijeenkomst gehouden. De opkomst viel wat tegen. Maar 31 personen bezochten deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst konden de bewoner aangeven waar hun wijk verbeterd kon worden. Dit aan de hand van del thema’s onderlinge contacten, openbare ruimte, veiligheidsgevoel, jeugd en beleving van de omgeving.

Met alle partijen is daarna een buurtcontract opgesteld. Met dit contract kan vervolgens aan de slag worden gegaan. Zeker nu de raad een extra budget van 32.000 euro heeft goedgekeurd. Niet onvermeld mag blijven dat Woonbedrijf ruim 9.500 euro bijdraagt aan de onderstaande projecten.

Wat staat er in het buurtcontract:

Organisatie buurtfeest
Via een buurtfeest kunnen de onderlinge contacten binnen de wijk verbeteren. Met 90% huurhuizen en ruim 40 nationaliteiten is de onderlinge samenhang van de wijk minder dan gewenst.

Overlast situaties gezamenlijk oplossen
In een wijk kan het woongenot worden verstoord door medebewoners. Denk hierbij aan stank-, geluid of drugoverlast. Eerst wordt van de bewoners verwacht dat zij hun medebewoners aanspreken. Mocht dat niet helpen dan kan de overlast worden doorgegeven aan de Woonbedrijf en politie. Deze nemen dan maatregelen.

Pilot project Talent aan zet
Met dit project wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen waarbij in toenemende mate een beroep wordt gedaan op burgers voor het geven van zorg vanuit de directe woonomgeving. Het project brengt de talenten/kwaliteiten van mensen in de wijk in kaart. Daarna wordt bekeken hoe de aanwezige talenten effectief kunnen worden ingezet.

Systeem van burenhulp
Een vervolg op het vorige punt. Bewoners kunnen elkaar helpen door bepaalde diensten aan elkaar te verlenen. Bewoners leren elkaar zo beter kennen. In andere wijken is een dergelijk systeem al ingevoerd.

Verbeteren openbare verlichting bij parkeerplaats
De verlichting rond de parkeerplaatsen voldoet niet. Een verlichtingsonderzoek heeft dit aangegeven. Zo spoedig mogelijk moet e.e.a worden aangepast.

Vrijliggend voetpad vanuit buurt naar centrum Geldrop
Buurtbewoners hebben aangegeven dat het fietspad van de terrasflat Reinoutlaan richting Centrum onveilig is voor wandelaars. Voorgesteld wordt om een extra voetpad aan te leggen.

Politie en gemeentelijke handhavers meer zichtbaar in de buurt
Om de gemeentelijke handhavers en politie meer zichtbaar in de wijk te maken zijn meer uren opgenomen. Dit moet het veiligheidsgevoel onder de bewoners vergroten.

Schouwen van de buurt
Regelmatig moet de buurt bekeken worden op gevaarlijke of onduidelijke situaties. Tevens kan aan de bewoners worden uitgelegd waarom gekozen is voor een bepaalde oplossing. Twee keer per jaar gaat een groepje buurtbewoners, politie, woningbouwvereniging en gemeente hiermee aan de slag.

Controle hangplekken jongeren
De twee hangplekken in Coevering West komen meer onder toezicht. Men gaat de jongeren die hier rondhangen in kaart brengen. Ouders van deze hangjongeren worden aangeschreven. Door deze maatregelen neemt de overlast in de regel af.

Buitenactiviteiten / Speelvoorzieningen voor de jeugd
Voor de oudere jongeren is in de wijk weinig te doen. Binnenactiviteiten kunnen plaatsvinden in de Dreef. Bekeken gaat worden welke buitenactiviteiten nodig zijn. Men wil zoveel mogelijk ouderen en jongeren met elkaar in contact brengen.

Opruimactie zwerfvuil
Een keer per jaar wil men in de wijk een gezamenlijke zwerfvuilopruimactie houden. Een schone en opgeruimde woonomgeving wordt door de bewoners als belangrijk gezien.

Centraal aanspreekpunt richting gemeente
De buurtbewoners willen graag één aanspreekpunt bij de gemeente. Het aanspreekpunt kan vervolgens de juiste afdelingen bij de gemeente betrekken bij het oplossen van het probleem.

Project energiebesparing
Vanuit de milieudienst is een project opgestart over het actief informeren van bewoners over energiebesparende maatregelen. Een mini tentoonstelling is beschikbaar. Bekeken wordt of deze tentoonstelling bij het winkelcentrum kan worden opgesteld.

Onderzoek ondergrondse containers hoogbouw
Bewoners uit de hoogbouw zijn ontevreden over de ondergrondse containers. De gemeente is in 2007 gestart met een onderzoek naar het afvalstoffenbeleid. De informatie uit het project woon- en leefomgeving wordt meegenomen in het nieuwe afvalstoffenbeleid.

Een gedachte over “Buurtcontract kan getekend worden

  1. beks 11/09/2007 / 16:04

    ik mis op dit overzicht het ter sprake gebrachte voorstel voor beter en veiligere parkeergelegenheid aan de reinoutlaan i.p.v de parkeergelegenheid gelegen aan de noordzijde van de reinoutlaan.
    dit betreur ik ten zeerste omdat op de avond van de buurtbijeenkomst er veel positieve reactie,s hier op waren.

    Like

Reacties zijn gesloten.