Uit de heel oude doos

Uit de heel oude doos

Een prachtig dossier kwamen we tegen in een stoffge doos in de Dreef. Geheel handgeschreven. Helaas kunnen we dit soort dossiers niet op de scanner leggen. Dat wordt weer avonden overtypen. Het eerste deel is klaar. Leest u maar eens mee:

Samenvatting der oprichtingsvergaderingen van de buurtvereniging “Coevering”

Op 28 juni 1970 kwamen dhr. en mevr. Steemers, dhr. en mevr  van Lieshout, dhr. en mevr  van Werde en dhr. en mevr. Toonen tezamen om te beraadslagen over het al of niet oprichten van een buurtvereniging.

Dit gebeurde n.a.v. een vergadering, welke door de gemeente Geldrop was georganiseerd voor de wijk Coevering en waarop uit de gehouden enquête bleek, dat er een zeer grote behoefte aan een wijkvereniging was. Men besloot nog die avond de buurtvereniging op te richten.

De vraag echter: welke mensen kunnen lid worden, daar de wijk bestaat uit huur en koophuizen, dus huurders en huis/grondeigenaren. Voor laatstgenoemde was reeds een vereniging opgericht, “Coevering 50”, doch deze beoogde zuiver zakelijke belangen, wat de buurtvereniging juist niet doet.

Na een heftige discussie besloot men zowel huurders als grond/huiseigenaren de gelegenheid te geven lid te worden van de buurtvereniging. Als voornaamste doel en taak stelden de initiatiefnemers zich alle sociale belangen van de bewoners van de wijk Coevering te behartigen, in de ruimste zin des woords, teneinde het woon- en leefklimaat van de wijk te veraangenamen. De vereniging mag geen zakelijke belangen hebben en geen winst beogen. Bovendien mag een bepaalde geloofsovertuiging geen rol spelen.

Men wil zo spoedig mogelijk de buurtvereniging officieel laten worden. De daarvoor benodigde statuten moet daarom snel samengesteld worden. Dhr. van Lieshout en Toonen zullen bij een gelijksoortige vereniging te Helmond de statuten ter inzage vragen. Om doelmatig en efficiënt te werkt te gaan worden er meteen functies verdeeld in het voorlopige bestuur:

Voorzitter: hr. Th Steemers, Abel Tasmanstraat 25, tel. 4497.
Secretaris: Mev. Toonen, Jacob Roggeveenstraat 8, tel. 2403
Penningmeester: Mevr. Van Lieshout, Jacob Roggeveenstraat 3

Voorts kwam de vraag naar voren: hoe benaderen we de bewoners van de Coevering. Via een advertentie, via huisbezoek, of via verspreiding van een circulaire welke persoonlijk aan huis wordt toegelicht. De laatste methode wordt gekozen. En de inhoud van de circulaire werd meteen vastgesteld.

Omdat de naam Coevering 50 in de circulaire vermeld stond, werd besloten om het bestuur van Coevering 50 om een akkoord te vragen over de inhoud.

Hiermede werd de eerste vergadering gesloten.

Op de volgende vergadering, 2 juli 1970, werd het volgende medegedeeld: het bestuur van Coevering 50 is akkoord gegaan met de inhoud van de circulaire. De circulaires zijn reeds gestencild en huis aan huis verspreid. Het huisbezoek, welke voor 10 juli klaar moet zijn wordt verdeeld. Per persoon worden de straten verdeeld. Dit bleek in de praktijk niet goed te zijn en er werd besloten om uitsluitend met heren, 2 in getal, de mensen te benaderen. Dit vergt meer tijd, doch er worden veel meer mensen lid.

Zij die lid worden moeten het strookje onderaan in de circulaire invullen en direct bij lidwording voor minimaal 1 maand betalen. Op het strookje moet het bedrag vermeld worden, wat betaald is. De streefdatum van de eerste ledenvergadering wordt voorgesteld op eind augustus/begin september.

Coevering 50 zal nog contact opnemen voor een nader gesprek met de buurtvereniging. Men meent dat Coevering 50 een onderafdeling moet gaan vormen van de buurtvereniging.

Gevraagd wordt of kosten, gemaakt voor de vereniging worden vergoed. De kosten van bestuursvergaderingen worden door het bestuur onderling gedragen. Materiele kosten, gemaakt voor de vereniging, kunnen bij de penningmeester gedeclareerd worden na overleg van een rekening. Rekeningen moeten worden voorzien zijn van een BTW bedrag. Bij bijzondere aktiviteiten, met hoge kosten, zou een bijdrage van de leden gevraagd worden.

Er wordt tevens gevraagd naar een officiële naam voor de vereniging. Hiervoor wil men een prijsvraag uitschrijven op de eerste ledenvergadering. Voorlopig luidt de naam “wijkvereniging Coevering”. Voorgesteld wordt om pas dan een gesprek met Coevering 50 te houden, wanneer onze statuten klaar zijn. Hier is men het niet mee eens. In de statuten moet nl. rekening gehouden kunnen worden met dingen die tijdens het gesprek met Coevering 50 naar voren kunnen komen. De statuten moeten tijdens de eerste ledenvergadering ter sprake komen. Zij zouden tevoren ter inzage moeten liggen, waarop de leden schriftelijk bezwaren kunnen indienen.

In de vergadering van 14 juli 1970 werd de stand van zaken van de huisbezoeken zoals tot die datum gedaan waren, uiteengezet:
278 woning bezocht
105 gezinnen niet thuis

Van de overige gezinnen (173), die thuis waren zijn er 117 definitief lid geworden. Dat is c.a. 68%. Van de 56 gezinnen, die wel thuis waren, doch nog geen lid zijn geworden, moeten nog enkele strookjes binnenkomen.

In kas was op dat moment: f293,30. Dat is per lid F 2,51. Er is ook kontakt opgenomen met dhr. Verleg van het Middenstandsbelangen. Deze was dermate enthousiast dat hij gratis een publikatie in het Middenstandsbelangen zal plaatsen. Dit komt in de uitgave van deze week.

De statuten van de vereniging in Helmond zijn nog niet beschikbaar. Er zullen contributiekaarten worden gedrukt, tegen kostprijs in Asten. Er zal de mensen die lid geworden zijn, gevraagd worden, zoveel mogelijk per kwartaal, halfjaar of jaar te betalen.

Gesuggereerd wordt om pas dan een bankrekening op naam van de vereniging te openen, wanneer deze koninklijk is goedgekeurd. De penningmeester kan een rekening openen op haar naam. Mevr. Van Lieshout en dhr. Steemers zullen naar de Amro-bank gaan om een en ander te bespreken.

Het huisbezoek is een tijdrovend werk. Mensen die actief mee willen werken zullen benaderd worden. Het bestuur, zoals het nu is, moet uitgebreid worden. Zij, die door tijdgebrek of andere reden, zich niet volledig kunnen inzitten, moeten zich vrijwillig terugtrekken. Het is ook niet goed wanneer een bestuur blijft bestaan uit 4 echtparen. Mevr. Steemers, mevr. Van Werde en dhr. Toonen trekken zich terug. Enkele actieve leden moeten in het bestuur worden opgenomen. De huidige functies blijven gehandhaafd. Enkele actieve leden worden gevraagd om 17 juli a.s. om 21.00 uur bijeen te komen te huize van mevr. Toonen. Er zal een oriënterend gesprek plaatsvinden met woningbouwvereniging Goed Wonen en met het gemeentebestuur. Dhr. Steemers en Toonen gaan 16 juli om 14.00 uur naar Goed Wonen. Mevr. Toonen maakt een afspraak met wethouder Mater en gaat hier met dhr. Steemers naar toe. Voorts zal de hr. Toonen kontakt opnemen met mevr. Pieters, welke beschikt over statuten van diverse verenigingen.