WKJB-ROMMELMARKT

WKJB-ROMMELMARKT
WEER STEVIGE GIFT VOOR LEPROSARIUM HO VOLTA REGION GHANA

Na weer een jaar noeste arbeid in de periodieke WKJB-Rommelmarkt te hebben gestoken, kon het organiserende kwartet bestaande uit de dames Gerda Slegers-Hurkmans en Florien Tegelaers-Eijkemans en de heren Theo Slegers en Jan Paenen weer eens stevig in de buidel tasten voor de melaatsen van de St.Ceciliaparochie in het Ghanese Ho.

Evenals in het voorjaar van 2005 kon het kwartet weer een bedrag van eenduizend euro beschikbaar stellen aan de carnavalsliefdadigheidsactie “Carnaval Contra Melaatsheid” (Cacomela), die een bedrag van 10.000,= euro nastreeft voor medische benodigheden en de zorg voor een blijvende huisvesting voor ca vijfhonderd melaatse mannen, vrouwen en kinderen, die in genoemd melaatsenkamp aan de zorg van father Michael Akay zijn toevertrouwd.

De gift van duizend euro, die op dinsdag 21 maart j.1. op het rekeningnummer van Cacomela werd bijgeschreven had een staartje van vijftig euro; zijnde de opbrengst van het door Bouwgroep De Kok Heeze geschonken decor, dat werd gebruikt tijdens de succesvolle WKJB-Ouderenshows, die in 1986 van start gingen en in 2005 in de nevelen van de Geldropse geschiedenis zijn opgelost.

Een generaal Dank-U-Wel aan alle partijen, die samen de WKJB-Rommelmarkt periodiek tot leven brengen, zouden wij willen confronteren met hetgeen de Provinciaal Overste van de Sociëteit Afrikaanse Missien, pater Jos Pijpers, opmerkte in zijn brief van 27 februari j.l. als hij schrijft: “Bij mijn bezoek aan Ghana ben ik ook nog aan geweest bij het Leprosarium en ben blij U te kunnen melden, dat ik er gelukkige gezichten heb kunnen treffen !!”

Gelukkige mensen dus, die weer met een blije blik in de toekomst kunnen kijken en dit mede dank zij de onverstoorbare inzet van het Rommel-marktkwartet en allen, die de inzet van dit kwartet de steunende hand reiken.

Wilt U met de WKJB-rommelmarkt de weg naar het streefbedrag van tienduizend euro enigszins inkorten, dan kan dit het gehele jaar door via: Rabobank Geldrop en Heeze-Leende Rekeningnummer: 1597.00 930 t.n.v. Cacomela.

Met vriendelijke groet,

M v.d. Biggelaar
(Promotoractie Cacomela)

Noodlottig ongeval bij verkeerssluis

Update 24 mei nadat een getuige is gesproken

Noodlottig ongeval bij verkeerssluis

Op donderdag 4 mei j.l is een gehandicapte vrouw van 86 ongelukkig gevallen met haar invalidenwagentje in één van de verkeersluizen. Ze heeft mogelijk met de wiel de betonnen voet van een markeringspaaltje geraakt en vervolgens de macht over het voertuig verloren. Door de val brak ze haar heup en liep ze een zware hersenschudding op. Door verdere implicaties overleed de vrouw op 14 mei. Ten tijde van het ongeval werd het sluisje aangepast. Hierdoor stonden er een aantal markeringspaaltjes/hekken en was de stoep onbegaanbaar.

Volgens een getuige, die het ongeluk heeft zien gebeuren, kwam de vrouw door het sluisje heen en stuurde naar rechts. Direct daarna viel ze naar links en kreeg daarbij de invalidewagen over haar heen. Of ze mogelijk te scherp gestuurd heeft of met een wiel een wegmarkering heeft geraakt is onduidelijk. De getuige zag de wegmarkering in ieder geval niet bewegen. “Het gebeurde allemaal erg snel”. In ieder geval is duidelijk dat er geen verkeer op korte afstand van het sluisje reed. De getuige naderde de sluis en het slachtoffer van voren, maar was nog op ruime afstand. De betrokken invalidewagen was het type 3-wieler, met achter 2 wielen en voor één. Deze wagens staan bekend om een mindere stabiliteit.

De inwoners van de Coevering zijn tevreden met de aanpassingen van de sluisjes. Het is er een stuk veiliger door geworden is de mening. Fietsers hoeven niet meer achterom te kijken of er toevallig ook een auto, bus of vrachtwagen aankomt. Ook invaliden kunnen nu langs de sluisjes en hoeven niet meer over de hobbel. Voor de vrouw die betrokken was bij het noodlottig ongeluk van 4 mei kwamen de aanpassingen net te laat.

Op- en afritten verkeerd aangelegd
Volgens oud-wethouder van Bussel zouden de invaliden ook over de stoep moeten kunnen rijden. Maar dat is in de praktijk moeilijk tot onmogelijk. De op- en afritten zijn verkeerd aangelegd. Hierdoor durven veel invaliden ze niet te gebruiken. De op- en afritten zijn te steil aangelegd. Hierdoor moeten de invaliden met een redelijke snelheid de helling op. Vervolgens hebben ze te veel snelheid en rijden soms het gras in voordat ze de bocht hebben kunnen nemen.

De op- en afritten zijn hier en daar niet vlak. De wielen moeten eerst door de goot om vervolgens de hobbel van de oprit of het asfalt te nemen. Hierdoor kan de invalide wagen voorover kiepen.

Terwijl we foto’s aan het nemen waren van de werkzaamheden bij de verkeerssluizen liep er over de stoep een man met zijn vrouw in een rolstoel. Toen ze wilden oversteken bleef inderdaad de voorwielen in een kuil hangen. De vrouw viel bijna voorover uit de rolstoel.

Volgens Jan van Bussel heeft hij het probleem al verschillende keren aangekaard bij de gemeente. De op- en afritten zijn intussen meerdere malen opnieuw aangelegd. Maar nog steeds niet op de goede manier.

Van de website van DGG mei 2006

Wil Maasakkers is coördinerend wethouder voor het project verbetering woon- en leefomgeving

Omschrijving functie van coördinerende wethouder
De functie van coördinerend wethouder is in het leven geroepen om vooral voor de burger één aanspreekpunt te krijgen voor een aantal belangrijke projecten die portefeuille overstijgend zijn, interne coördinatie behoeven en gedurende een groot deel van de periode gaan lopen.

De coördinerende wethouder is de interne projectmanager van het project en is de vlag op het project naar buiten toe. Als projectmanager bewaakt (sturend, initiërend, duwend, trekkend) de coördinerende wethouder de voortgang van het project. De coördinerende wethouder schakelt hierbij zijn collega’s in (collegiaal bestuur) als het gaat om onderwerpen die op in de portefeuille van deze collega liggen. Binnen het college van Burgemeester en Wethouders wordt gewerkt volgens het principe van collegiaal bestuur waarbij indien nodig in tandems gewerkt wordt en wethouders elkaar informeren en ondersteunen.

Project woon- en leefomgeving
Wil Maasakkers gaat, als coördinerende wethouder, met alle wijken van Geldrop-Mierlo die hier aan mee willen werken een sociaal statuut afsluiten (initiëren) en coördineert dat dat wat in het statuut vastgelegd wordt, wordt uitgevoerd. Hij zal hiervoor de wijken bezoeken en een netwerk (wijkoverleg) in de wijken opzetten.

Het sociaal statuut met de wijk is de overeenkomst tussen de gemeente en de betreffende wijk waarin wordt vastgelegd hoe de gemeente en de wijk gezamenlijk het woon- en leefmilieu, in de breedste zin van het woord (veiligheid, inrichting, leefbaarheid, etc), in de wijk gaan verbeteren.

Waarom wordt er nog niet gebouwd?

Waarom wordt er nog niet gebouwd?

Al enige tijd zitten we in de Coevering aan te kijken tegen een zandvlakte aan de voorkant van het winkelcentrum. Waarom wordt er nog niet gebouwd? is de vraag die je dan hoort. In een brief over dit onderwerp schrijft de gemeente “Na jaren van stagnatie zijn de benodigde bouwvergunningen verleend en kunnen de werkzaamheden starten“. Helaas is de gemeente vergeten te melden dat er een bezwaar tegen de bouwplannen is ingediend. Dit bezwaar loopt nog en daardoor kan de projectontwikkelaar alleen op eigen risico van start. De bezwaarmaker kan namelijk via de rechter de bouw direct weer laten stilleggen. Vanwege dit risico zal de projectontwikkelaar alleen van start gaan als de bouwvergunning onherroepelijk is.

Bezwaar
Binnen 2 a 3 weken moet er meer duidelijkheid komen over het bezwaar. Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard door de gemeente kan de bouw mogelijk nog niet beginnen. Het bezwaar kan namelijk tot in de Raad van State worden gebracht. Daardoor kan de bouw behoorlijk worden opgehouden.

Te snel bouwrijp gemaakt?
Misschien kun je stellen dat de gemeente te snel is geweest met het bouwrijp maken van het parkeerterrein. Omdat nog niet aan de bouw begonnen wordt zit de wijk aan te kijken tegen een zandvlakte. Bij een stevige wind worden de terrasgangers van cafetaria de Coevering gezandstraald, bij regen kan niemand over de moddelvlakte lopen. De gemeente heeft aangegevengeen kosten te willen maken om het terrein tijdelijk te bestraten. Wel worden extra maatregelen genomen om het evenementenplein beter als parkeerterrein te kunnen gebruiken.

Moeizame afstemming
Navraag bij gemeente en de projectontwikkelaar laat horen dat er geen duidelijke planning is van de activiteiten rond de revitalisering van het winkelcentrum. De materie wordt nog complexer omdat de bouw van de super in Genoenhuis gekoppeld is aan de revitalisering winkelcentrum Coevering. Albert Heijn gaat vanuit de Coevering naar Genoenhuis en daardoor is het nodig dat de activiteiten op beide locatie gekoppeld zijn. Het ontbreken van een duidelijke planning en die moeizame afstemming tussen gemeente en projectontwikkelaar mag zorgen baren.

Wat is duidelijk
Duidelijk is dat de nieuwe Dreef per 1 september wordt opgeleverd. De verhuizing gaat enige tijd in beslag nemen. Daarna wordt het oude gebouw zo snel mogelijk worden gesloopt. Verder is het duidelijk dat het bewaar tegen de bouwvergunning het hele proces flink kan vertragen.

Wat is nog niet duidelijk
Wanneer een onherroepelijke bouwvergunning gaat worden afgegeven. Hierdoor kan de bouw niet starten. Daarnaast is er geen duidelijke planning van de belangrijkste onderdelen van de revitalsering. De bouw van de nieuwe super moet namelijk afgestemd worden met de aanleg van de nieuwe parkeerplaats ten noorden van het winkelcentrum. Als dit niet goed wordt afgestemd loopt het winkelcentrum het risico dat de nieuwe super al geopend is terwijl een groot gedeelte van het parkeerterrein op de schop ligt.

Lees de brief van de gemeente

Muurtje Pets Place

Muurtje Pets Place

Het muurtje bij Pets Place is afgebroken. Het muurtje deed de laatste tijd alleen dienst als graffiti muur. Dit lelijke muurtje is nu vervangen door een fietsenstalling. U kunt nu op 3 plaatsen uw fiets parkeren bij het winkelcentrum.