Nieuwe coalitie en nieuw college in Geldrop-Mierlo

-PERSBERICHT-

Nieuwe coalitie en nieuw college in Geldrop-Mierlo

Gisteren zijn de fracties van DGG, PvdA/GL, CDA en DPM het eens geworden over programma voor de raadsperiode 2006-2010. De fracties zijn van mening dat het voorliggende programma in deze raadsperiode gehanteerd moet worden als raadsprogramma. Zij stellen de raad dan ook voor dit coalitieprogramma aan te nemen als raadsprogramma voor de periode 2006-2010. Het programma geeft op een aantal aspecten een nieuwe richting aan het beleid in Geldrop-Mierlo.

Het thema van het programma is “niet alleen halen maar ook brengen”. Deze titel geeft de intentie weer dat het in het bestuur van Geldrop-Mierlo de komende jaren sprake moet zijn van een tweerichtingsverkeer. Dit geldt zowel tussen de raad en de burgers als tussen het college en de raad als tussen de ambtenaren en de burgers, kortom dit principe moet in alle geledingen en aspecten van het openbaar bestuur in de gemeente doorklinken. Dit betekent dat altijd iets van elkaar verwacht wordt, als je iets komt halen is het van zelfsprekend dat je ook wat komt brengen.

Het programma bestaat uit acht thema’s te weten 1. Financiën, 2. Woonomgeving, 3. Kunst cultuur sport en verenigingsleven, 4. Economie en bedrijvigheid, 5. Zorg en inkomen, 6. Ruimtelijke plannen verkeer en volkshuisvesting, 7. Onderwijs, en 8. Gemeentelijk ondernemerschap.

Op basis van het manifest en het coalitieprogramma is een college samengesteld. In het college hebben zitting  R. Donders (burgemeester), W. Maasakkers (DGG), W. Vissers (PvdA/GL), B. van de Tillaar (CDA) en R. Hoekman (DPM).  De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

  • W. Maasakkers, Openbare werken en Milieu,
  • W. Vissers, Ruimtelijke Ordening inclusief volkshuisvesting en reconstructie,
  • B. van de Tillaar, Sociale Zaken onderdeel WVG / Welzijn en WMO / Financiën,
  • R. Hoekman, Economische zaken + Sociale Zaken onderdeel WWB + Onderwijs + Toerisme + Grondbedrijf,
  • R. Donders, Politie + Brandweer + Algemene en Bestuurlijke aangelegenheden + Huisvesting + Voorlichting, Personeel en Organisatie+ Informatiebeleid en Automatisering +Integrale veiligheid + Handhaving.

Lees het manifest
Lees het coalitieprogramma 2006

Naast het programma is er door de coalitiepartners een raadsmanifest geschreven onder de titel ““Er is meer nodig dan een helder en resultaatgericht raadsprogramma…”. Dit manifest beschrijft hoe de bestuurlijke cultuur in Geldrop-Mierlo de komende vier jaar vorm moet krijgen. Nu de raad aan het begin van een nieuwe bestuursperiode van vier jaar staat is het belangrijk dat zij zich afvraagt wat Geldrop-Mierlo wil zijn en hoe zij dat gaat bereiken. Dit bereikt de raad niet alleen door een helder en resultaatgericht raadsprogramma op te stellen.

Het is van belang dat alle spelers die deelnemen aan de komende bestuursopdracht een team smeden waarbinnen samenhang de boventoon voert, waarbij ieder in zijn of haar specifieke rol de verantwoordelijkheid neemt die daar bij past maar waarin betrokkenen elkaar ook uitdagen om te gaan voor een maximaal resultaat op de gestelde doelen.

De vier partijen die de coalitie gaan vormen vinden het dan ook belangrijk dat wordt stilgestaan bij aspecten als betrokkenheid, teamvorming en gezonde competitie om met elkaar het beste te kunnen realiseren. Samenwerking, teamvorming en in uniformiteit naar buiten treden lijken soms in contrast te staan met dualisme terwijl dit zeker niet het geval is.

Nieuw in het college van Geldrop-Mierlo is het feit dat elk collegelid een portefeuille overstijgend project coördineert. Het gaat hier om vijf projecten die van groot belang zijn voor de gemeente en die een belangrijk deel van de bestuursperiode in beslag zullen nemen. Naast het feit dat de collegeleden ieder een dergelijk project coördineren zijn zij voor dit project ook het aanspreek punt voor de burgers.

W. Maasakkers zal het project woon- en leefomgeving coördineren.
W. Vissers heeft de coördinatie over het project reconstructie buitengebied.
B. van de Tillaar coördineert het project invoering Wet Maarschappelijke Ondersteuning.
De coördinatie van de projecten in de centra van de kernen Geldrop en Mierlo ligt in handen van R. Hoekman en
R. Donders zal het project rond de nieuwe gemeentelijke huisvesting coördineren.

Op 8 mei zal de gemeenteraad zich buigen over het coalitieprogramma en tevens zullen dan de wethouders benoemd worden.