Verkeerssluizen Coevering/Oranjeveld worden aangepast

Verkeerssluizen Coevering/Oranjeveld worden aangepast

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 februari werd unaniem besloten om de verkeerssluizen in de Coevering en Oranjeveld aan te passen. De partijen willen een snelle oplossing in klinkers uitgevoerd. Ook werden tijdens de raadsvergadering een aantal kanttekeningen ten opzichte van de door de gemeente gevoerde procedure gemaakt. Wethouder Maasakkers gaf aan van mening te zijn dat er een zorgvuldige procedure was gevolgd. Wel wilde hij de inspraakprocedure evalueren. De volgende raad kan dan nieuwe spelregels opstellen.

Tijdens de raadsvergadering werd de discussie van de commissie Openbare Werken nog eens overgedaan. Ook nu waren alle partijen voor het aanpassen van de verkeerssluizen. Dorpspartij Mierlo wilde liefst de maatregelen terugdraaien. Het CDA steunde het voorstel van het College, maar fractievoorzitter Crooijmans wilde liever de huidige doorgangen breder maken. Dat lost volgens hem alle problemen op. Maar dat was een persoonlijk standpunt die niet gedragen werd door de CDA fractie.

Procedure
Geldrops Belang sprak haar verontwaardiging uit over de gehele procedure. Volgens Van den Eijnden gaf aan dat de bewoners van het Oranjeveld in een zeer vroeg stadium al hadden geklaagd over de gevaarlijke situatie die was ontstaan. Toch is de gemeente doorgegaan met de aanleg van overige sluizen. Volgens Verenigd Geldrop Mierlo is tijdens de inspraakprocedure niet de juiste info naar de wijkverenigingen gestuurd. Dorpspartij Mierlo ziet veel fout gaan in de aanleg van dit soort maatregelen. De PvdA/Groen Links sprak van een spectaculaire commissievergadering Openbare Werken. Volgens woordvoerder Sarac moet de wethouder zijn financiële zaken op orde brengen.

Wethouder Maasakkers gaf in een reactie aan dat hij van mening is dat er een zorgvuldige procedure is gevolgd. Er was inderdaad een verkeerde foto naar de wijkoverleg Coevering 2000 gestuurd, maar het begeleidende schrijven was duidelijk geweest. Toch wil hij de inspraakprocedure evalueren. Een volgende raad kan dan nieuwe spelregels opstellen om dergelijke problemen in toekomst te voorkomen.

Tijdelijke maatregel
De maatregelen in het kader van duurzaam veilig zijn tijdelijk van aard. Wanneer bij het groot onderhoud van de straten de riolering wordt vervangen wordt ook meteen de wegindeling aangepast. Tot nu toe werd gesproken over tijdelijke maatregelen tot 2010/2012. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de tijdelijke maatregelen zeker tot 2015 blijven bestaan. Daarom was het voorstel van het College om de fietsdoorgangen in asfalt uit te voeren. Dat heeft een langere levensduur dan klinkers. Ondanks deze argumenten wilde de meerderheid van de raadsleden een snelle oplossing in klinkers.

Uitvoering
De aanpassing van de verkeerssluizen wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Een precieze planning kon de wethouder nog niet geven. Naast de aanpassing van de bestaande sluizen moet ook nog het gedeelte van de Bosrand richting Strabrechtseheideweg worden aangepast. Vanuit het IVN is gevraagd of het bij het aanleggen van de drempels in de Bosrand meteen een paddentunnel kan worden aangelegd. Nu moeten de padden nog met de hand worden overgezet. In de Strabrechtseheideweg zijn dergelijke tunnels in 2004 al aangelegd. Wethouder Maasakkers zou deze vraag meenemen.

Nieuwe foto's Prins PSV Fan Danny den Urste

Nieuwe foto’s Prins PSV Fan Danny den Urste

Verschillende mensen hadden geklaagd. Niet alle foto’s van de installatie van Prins PSV Fan Danny den Urste stonden op de carnavalsite van Kasteel Drevesteijn. Dit ongemak hebben we nu weggewerkt. U kunt ruim 200 foto’s bekijken. Wij wensen u veel kijkplezier.

Tegen het einde van de week barst het Carnaval los. U kunt dan (met een kleine vertraging) alle foto’s bekijken op de website van Kasteel Drevesteijn.

Handtekeningen overhandigd aan Wethouder Sommer

Handtekeningen overhandigd aan Wethouder Sommer

Op maandag 20 februari heeft Ingrid Sanders, namens het Wijkoverleg Coevering 2000, ruim 840 handtekeningen overhandigd aan Wethouder Sommer. De handtekeningen roepen de gemeente op om serieus werk te maken van het aanpakken van de geluidsoverlast van de A67.

Wethouder Sommer gaf aan dat de gemeente voldoet aan alle normen. Vanuit de wijk werd aangegeven dat, als er zoveel mensen last hebben, de gemeente de plicht heeft om een oplossing te vinden. Ook als de normen niet overschreden worden. De Provincie heeft enige tijd geleden al aangegeven dat als er zwaarwegende argumenten zijn en toch ruimte moet zijn voor de aanleg van een geluidswal. En 840 mensen hebben hun handtekening gezet onder deze zwaarwegende argumenten.

Het woord is nu aan de politiek. Negeren ze de signalen uit de Coevering en ook uit Genoenhuis. Of zetten ze zich in voor de burgers die last hebben van het geluid van de A67? Verschuilen achter normen is zo eenvoudig.

Lees ook het artikel van het Eindhovens Dagblad

De gemeente smijt met ons geld

De gemeente smijt met ons geld

Dat was een stelling tijdens het Politiek Forum op woensdag 15 februari j.l. Rob Friedhoff introduceerde het thema Duurzaam Veilig met deze pittige stelling die hij als volgt omschreef:

Eerst wilde de gemeente een voorrangsweg door de Coevering, Oranjeveld, Braakhuizen en Grote Bos leggen. Het plaatsen van de voorrangsborden hiervoor werd op 200.000 gulden begroot. De paaltjes zijn daarna toen heel snel gezet. Nog voor er een raadsbesluit was genomen of de inrichting op deze wijze zou geschieden. Gelukkig besloot de raad anders. De paaltjes werden weer weggehaald. Het geïnvesteerde geld was nutteloos verdwenen.

Daarna moest de wijk worden ingericht als woongebied. Er werd een ingenieursbureau aan het werk gezet. Deze maakte erg mooie plannen. Wij waren hier zeer van gecharmeerd. Mooie meanderende straten, die vanzelf de 30 km/u zouden afdwingen. Dit was een prominent onderwerp tijdens het vorige debat hier in de Dreef. De raad concludeerde dat het ontwerp te duur was en dat er eenvoudige maatregelen moesten worden genomen zoals kleine slingers in de straten of drempels. Het ingenieursbureau is waarschijnlijk betaald. De actie was weer zonder rendement.

Er werd een nieuw ingenieursbureau in de arm genomen om de eenvoudige maatregelen vorm te geven. Het ingenieursbureau maakte één ontwerp met slingerende wegen en één met drempels. De gemeente vond de drempels het beste. Maar moest hiervoor een duur ingenieursbureau worden ingehuurd? Kunnen onze ambtenaren dit eenvoudige werk niet zelf? Zelfs een leek kan dit ontwerpen.

De drempels werden gemaakt. Hiervoor zijn de trottoirs in totaal drie keer opgebroken en weer netjes gelegd. De putten en rioleringen zijn verlegd.Het hele wegdek bij de drempels is open gezaagd. Een groot deel is weggehaald en uitgegraven. Het was een zeer grote operatie, die ongetwijfeld veel geld heeft gekost.

En wat lag er toen? Drempels die niet veilig genoeg waren. De oplossing was net zo gevaarlijk als het probleem zelf. Dus wat moet er nu weer gebeuren? De boel moet weer worden opgebroken en hersteld tegen hoge kosten. De ambtenarij heeft het op 80.000 tot 100.000 euro begroot.

De reacties vanuit de politiek kunt u lezen als u op de onderstaande link klikt. Niet alle partijen zijn helaas aan het woord gekomen.

Lees verder